Privacy Disclaimer en Cookies

Privacy Disclaimer en Cookies

1.  ALGEMEEN
1.1.  Youlcee.com evenals al de subpagina's en/of folders daarvan (hierna de "Website") zijn eigendom van en worden uitgebaat door YOULCEE BVBA (BTW BE0641.924.422 – Schapenstraat 27, 2140 Antwerpen) (hierna “YOULCEE”). Deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden.
YOULCEE hecht erg veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Zo YOULCEE gebruik maakt van uw persoonsgegevens, zal zij hierbij de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, incl. de aanpassingen hieraan, naleven. In deze Privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe YOULCEE omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u de Website bezoekt en wanneer u gebruik maakt van onze diensten.
1.2.  YOULCEE hecht veel waarde aan het vertrouwen dat de Gebruiker haar schenkt. YOULCEE zal alle persoonlijke informatie dan ook met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandelen.
YOULCEE neemt alle redelijke voorzorgen om uw privacy te respecteren en te beschermen.

2.  VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
2.1.  U dient zich er bewust van te zijn, en u stemt ermee in, dat alle informatie (onder meer, maar niet beperkt tot voornaam, achternaam, foto, e-mailadres) die via de Website aan YOULCEE wordt toevertrouwd, wordt bijgehouden in een beveiligd computerbestand. YOULCEE is gerechtigd om informatie die zij ontvangt publiekelijk zichtbaar te maken.
2.2.  YOULCEE leeft de Belgische wetgeving na, in het bijzonder de wet van 8 december 1992 en de aanpassingen hieraan. Deze wet bepaalt dat de personen of de bedrijven die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet toegang hebben tot die gegevens en heeft het recht de informatie die hem of haar betreft te wijzigen.
2.3.  YOULCEE wordt aangeduid als verantwoordelijke van verwerking van de persoonsgegevens.
2.4.  YOULCEE zal uw persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden zoals hierna omschreven, en waarvoor u hierbij uitdrukkelijk toestemming verleent. Als YOULCEE BVBA de persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan derde partijen waar zij mee samenwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de betreffende persoonsgegevens te verzetten.
De meldingsplicht en de voorafgaande toestemmingsvereiste bij doorgifte van persoonsgegevens aan andere ondernemingen gelden echter niet indien persoonsgegevens verwerkt worden binnen de doeleinden zoals hieronder opgegeven en voor de praktische uitwerking van deze doeleinden beroep doet op aanneming van dienstverleners.  De meldingsplicht en de voorafgaande toestemmingsvereiste gelden in het bijzonder niet indien bepaalde persoonsgegevens doorgegeven worden wanneer YOULCEE daartoe verplicht is in toepassing van wettelijke bepalingen of aan de Federale Politie of aan Child Focus naar aanleiding van sociaal ongepast gedrag op de site waarbij de Algemene Voorwaarden worden geschonden.
2.5.  YOULCEE kan ook steeds toegang verlenen tot uw persoonsgegevens op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten en de bevoegde politiediensten.
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van YOULCEE, of bepaalde personen of entiteiten waarmee YOULCEE een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.
YOULCEE kan zich op derden beroepen om gegevens te verkrijgen met als doel zich te verzekeren van de juistheid en de volledigheid van de gegevens die vervat zijn in haar databanken.
2.6.  YOULCEE kan, in het kader van onderaannemings- of coöperatiecontracten, de levering van sommige diensten toevertrouwen aan derden. Uw persoonsgegevens worden door YOULCEE enkel en alleen aan deze derden meegedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan laatstgenoemden toevertrouwde opdrachten en uitsluitend voor de doeleinden van deze uitvoering.
2.7.  YOULCEE neemt alle redelijke voorzorgen om persoonsgegevens die in het kader van haar diensten worden doorgegeven te beschermen tegen verlies, misbruik, overdracht of ongeoorloofde toegang. YOULCEE kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de toegang of onderschepping van persoonsgegevens door een derde.
2.8.  YOULCEE verwerkt de persoonsgegevens om met de bezoekers van de Website in contact te treden, om hem de producten en diensten te kunnen leveren die zijn gevraagd of waarvoor deze bezoeker zich geregistreerd heeft, om hem te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten, om het eigen aanbod aan producten en diensten te personaliseren en optimaliseren, voor redactionele doeleinden, voor algemeen ledenbeheer en statistische analyse en om de Website correct te kunnen gebruiken.
2.9. YOULCEE bewaart alle content en alle persoonsgegevens betreffende een bezoeker gedurende de hele tijd noodzakelijk ter verwezenlijking van de doeleinden van de Website tenzij de bezoeker zelf bepaalde persoonsgegevens heeft verwijderd.
2.10.  De bezoeker kan te allen tijde kosteloos zijn persoonsgegevens inkijken, aanvullen, corrigeren of verwijderen. Hij kan ook te allen tijde zijn volledige profiel verwijderen. Om zulks te doen dient hij dit schriftelijk te melden aan YOULCEE via e-mail aan info@youlcee.com dan wel per post aan de maatschappelijke zetel van YOULCEE. Bij dit verzoek dient, ter verificatie, een kopie van de identiteitskaart gevoegd te worden. YOULCEE zal elk conform verzoek binnen één maand na ontvangst ervan beantwoorden.
Het is mogelijk dat de verwijdering van het profiel niet onmiddellijk gebeurt en dat kopieën van het profiel nog in back-ups voorkomen tot die back-ups verwijderd worden. YOULCEE kan een dergelijke back-up bijhouden gedurende een periode van 1 jaar te rekenen vanaf het tijdstip van het verzoek tot het verwijderen van de persoonsgegevens.

3.  GEBRUIK VAN COOKIES
3.1.  YOULCEE behoudt zich het recht voor om op de Website cookies te gebruiken. Cookies zijn kleine pakketjes informatie die vanuit een website op de harde schijf van uw computer worden bewaard. Deze cookies kunnen worden geweigerd via de browserinstellingen. Reeds geïnstalleerde cookies kunnen zo eveneens worden verwijderd van de computer. Indien de bezoeker het gebruik van cookies niet of slechts gedeeltelijk toestaat, zullen sommige functies en pagina's mogelijk niet of slechts ten dele toegankelijk zijn of niet werken zoals dat wordt verwacht. 
3.2. Op de Website kunnen onder meer de volgende types van cookies gebruikt worden:
 Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om bepaalde websites te kunnen bezoeken en gebruik te kunnen maken van alle functies (de helpfunctie van het besturingssysteem, schermweergave, enzovoort). Zonder deze cookies kunnen functionele aspecten van het apparaat zoals het scherm niet optimaal functioneren. Deze cookies verzamelen alleen technische gegevens die niet herleidbaar zijn naar uzelf.
Prestatie-cookies: Aan de hand van prestatie-cookies kan YOULCEE de ervaring van een bezoeker verbeteren omdat ze informatie verschaffen over hoe de Website wordt gebruikt. Deze cookies slaan geen persoonsgerelateerde informatie op.
Functionele cookies: Om browsen eenvoudiger te maken, slaan deze cookies bepaalde gebruikersvoorkeuren op (taal, gebruikersnaam, land, enzovoort).
Cookies van sociale netwerken: Met deze cookies van derden kan de bezoeker over de inhoud van de Website communiceren met anderen, maar kan men ook zijn mening geven over de Website. Dit gebeurt via de knoppen "Delen" en "Vind ik leuk" op "Facebook", "Twitter", "LinkedIn", enz. Sociale netwerken die over deze knoppen beschikken kunnen de bezoeker identificeren aan de hand van deze knoppen, zelfs als men op geen van hen heeft geklikt. Sommige cookies staan het betreffende sociale netwerk toe om de bezoeker te volgen op de Website wanneer hij de Website bezoekt en tegelijkertijd het sociale netwerk is geactiveerd op het apparaat van de bezoeker.
YOULCEE heeft geen invloed op de procedures die sociale netwerken gebruiken om informatie te verzamelen over hoe bezoekers door onze Website navigeren. Op de Website kunnen advertenties van en koppelingen naar websites van derden voorkomen. Persoonlijke gegevens kunnen door derden worden verzameld als een bezoeker op een van deze koppelingen klikt. Bezoeken aan websites van derden vallen niet onder dit beleid. YOULCEE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid van derden op het gebied van persoonlijke gegevens en het gebruik hiervan.

4.  AANPASSING PRIVACYVERKLARING
YOULCEE heeft het recht om deze privacyverklaring in de toekomst aan te passen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom aangewezen om deze privacyverklaring op regelmatige basis te consulteren.