ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1.  Deze Algemene Voorwaarden dienen aandachtig te worden gelezen voordat u overgaat tot registratie op de Website of voordat u de Website bezoekt.
1.2. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds YOULCEE BVBA (BTW BE0641.924.422 – Schapenstraat 27, 2140 Antwerpen) en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten van YOULCEE BVBA en meer specifiek gebruik heeft gemaakt van de website www.youlcee.com, hierna de Gebruiker genoemd.
1.3. Door de Website te benaderen, te bekijken of te gebruiken erkent elke Gebruiker de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en aanvaardt de Gebruiker de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de Privacyverklaring. Deze wordt geacht integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.
1.4.  Bij inbreuk op de Algemene Voorwaarden kan YOULCEE BVBA de gegevens van een Gebruiker discretionair verwijderen en hem/haar de toegang tot www.youlcee.com weigeren, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Gebruiker.

2. DEFINITIES
2.1. In onderhavige algemene voorwaarden worden verstaan onder:
- Website: de website www.youlcee.com, met inbegrip van eventuele mirror-sites en subdomeinen
- Bezoeker: iedere persoon die de website bezoekt zonder een account aan te maken
- Geregistreerde Bezoeker/Gebruiker: iedere persoon die de website bezoekt en zich op de website heeft geregistreerd door een account aan te maken (vanaf registratie Gebruiker te noemen)
- Challenger: de persoon die een Challenge heeft opgestart op de Website
- Challenge: een intentieverklaring waarin de Challenger verklaart de intentie te hebben een bepaalde welomschreven activiteit uit te voeren binnen een bepaalde periode of om zich gedurende een bepaalde periode zich te onthouden van een bepaalde welomschreven activiteit
- Sponsor: de persoon die geld doneert via een Challenge aan een Goede Doel Project
- Bedrijf-Admin: de persoon die een pagina voor een bedrijf op de Website heeft aangemaakt en/of deze pagina onderhoudt op de Website
- Goede Doel Project: project dat door Youlcee en/of de Challenger is voorgesteld als begunstigde van de opbrengst van een Challenge.
- Goede Doel Project Admin: de persoon die een Goede Doel Project webpagina heeft aangemaakt op de Website en deze pagina onderhoudt
- Evenement Admin: de persoon die een evenement op de Website aanmaakt
- Content: alle teksten, foto’s, video’s, audiomateriaal en andere informatie op de Website
- Diensten: de door YOULCEE BVBA verleende diensten zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden
- Donatiemodule: de online module waarmee Sponsors donaties kunnen verrichten ten voordele van de Goede Doel projecten geregistreerd op de Website
 
3. VERLEENDE DIENSTEN
3.1.  YOULCEE BVBA biedt via de Website een platform aan waarop individuele personen zich kunnen registreren en een Challenge kunnen aanmaken. Vervolgens kunnen Sponsors voor deze Challenge via online-donaties gelden doneren die bij het slagen van de Challenge worden doorgestort naar het door de Challenger gekozen en op de Website geregistreerde Goede Doel project. YOULCEE BVBA treedt op als tussenpersoon en/of escrow-agent, onder de voorwaarden zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
3.2.  De online betaaldiensten waarmee de donaties op de Website worden verricht, worden aangeboden en volledig behandeld door en onder de voorwaarden van de op de Website aangeduide online payment service provider. YOULCEE BVBA komt op generlei wijze tussen in de afhandeling van de donaties middels de online betaaldiensten aangeboden door deze derde partij. De online betaaldiensten vallen buiten de Diensten. YOULCEE BVBA kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of ongemakken die hieruit zouden voortvloeien.

4. REGISTRATIE VAN GEBRUIKERS
4.1.  De Bezoeker die Gebruiker wil worden, dient een profiel aan te maken op de Website. Hierbij wordt de keuze gegeven om ofwel een aantal gegevens in te vullen, zoals o.m. naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, land en geslacht dan wel te registreren middels een door de Website aanvaard sociale media profiel. Aan het profiel wordt een persoonlijk wachtwoord gekoppeld.
4.2.  De Gebruiker zal enkel correcte gegevens invullen. YOULCEE BVBA draagt geenszins de verplichting om de door de Gebruiker opgegeven informatie te verifiëren. YOULCEE BVBA behoudt zich het recht voor om de registratie te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Er mag geen profiel aangemaakt worden op basis van valse informatie.
4.3. De persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van de diensten en de website en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van YOULCEE BVBA te garanderen. Door een profiel aan te maken aanvaardt de geregistreerde Gebruiker dat YOULCLEE BVBA de persoonsgegevens opslaat, gebruikt en verwerkt. De privacy disclaimer  is van toepassing en wordt geacht integraal deel uit te maken van deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker verklaart door het aanmaken van een profiel kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van YOULCEE BVBA en in te stemmen met de inhoud ervan.
4.4. Geen profiel mag aangemaakt worden met de gegevens van derden. De gebruikte voor- en/of achternaam, emailadres mag in geen geval grof, aanstootgevend, strijdig met de goede zeden, dan wel in strijd met wettelijke bepalingen of met rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.
4.5.  Een profiel is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Gebruiker dient de logingegevens en het paswoord confidentieel te behandelen. De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor het gebruik van zijn login en paswoord. Om te vermijden dat een derde zich oneigenlijk toegang zou kunnen verschaffen tot een profiel dient de Gebruiker op het einde van ieder bezoek aan de Website uit te loggen.
4.6. Een Gebruiker kan op elk gewenst moment zijn profiel wijzigen. Een profiel kan niet verwijderd worden, maar kan wel geanonimiseerd worden.
4.7. Een Gebruiker die meent dat onrechtmatig gebruik zou worden gemaakt van zijn eigen of andermans profiel en/of identiteit, zal YOULCEE BVBA hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen. YOULCEE BVBA is in dat geval bevoegd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar rechten en/of de rechten van een of meerdere Gebruikers. Elke Gebruiker zal terzake zijn volledige medewerking verlenen.

5. PRIVACY EN COOKIES
5.1. YOULCEE BVBA respecteert de privacy van de Gebruikers en wenst hun vertrouwen niet te beschamen. Voor meer informatie omtrent het privacybeleid en de wijze waarop de Website met cookies werkt, wordt verwezen naar de "Privacy Verklaring". Deze wordt geacht integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

6. EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIE
6.1.  YOULCEE BVBA verleent aan de Gebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de Website te gebruiken, voor fondsenwervingsdoeleinden voor een of meerdere Goede Doel Projecten.
De aangeboden teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo's zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan YOULCEE BVBA of derden de eigenaar zijn. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van YOULCEE BVBA de op, en via, de Website aangeboden informatie te reproduceren, mee te delen, verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden. Het feit dat YOULCEE BVBA de Bezoeker toelating verschaft om op de Website te surfen, betekent uiteraard niet dat de Bezoeker enig intellectueel recht verwerft op de beschermde elementen waarvan YOULCEE BVBA of een derde de eigenaar is. YOULCEE BVBA behoudt alle rechten (auteursrechten, handelsnamen, merken en andere intellectuele eigendomsrechten) geassocieerd met of vertoond op de Website.
6.2.  YOULCEE BVBA is titularis van de onderliggende softwarecode van de Website.
Het is verboden om de software, die op welke wijze dan ook verbonden is aan de Website, via reverse engineering, reverse compiling of via andere wijzen te herleiden tot een door de mens leesbare vorm.
De Gebruiker verbindt zich er toe geen kopieën te maken of te laten maken van de Website of delen ervan. De Gebruiker verbindt zich er ook toe geen afgeleide website te creëren en de software niet te gebruiken op enige andere wijze dan door normaal gebruik van de Website.

7. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP CHALLENGERS
7.1. Een Challenge moet een start en einddatum kennen. Het kan zowel een eenmalig event als een doorlopend event zijn met een maximum omloopperiode van 1 jaar.
7.2. De Challenge moet objectief meetbaar zijn.
7.3. YOULCEE BVBA is te allen tijde gerechtigd om een Challenge te weigeren en zulks zonder opgaaf van motief.
7.4. Een Challenge dient in overeenstemming te zijn met de goede normen en zeden. Een Challenge mag niet in conflict zijn met de Belgische wetgeving, noch met de wet- en/of regelgeving van de locatie waar de Challenge uitgevoerd wordt, noch met de openbare orde en/of goede zeden en mag niet aanzetten tot het overtreden van de Belgische of andere wetgeving. Een Challenge mag evenmin aanzetten tot haat, racisme, het verheerlijken van oorlog, genocide e.d.m. Het oogmerk van een Challenge mag niet strijdig zijn met dat van een Goede Doel Project.
7.5. De Challenge kan alleen op naam van de Challenger opgestart worden.
Het is uitdrukkelijk verboden een Challenge op te starten op naam van een derde.
7.6. De eventuele prijs voor een registratie van een Challenge op de Website dient op voorhand betaald te worden via de op de Website voorziene betalingsmodule.
7.7. Indien een Challenge volledig geslaagd is en zo er donaties van Sponsors opgehaald zijn, wordt de opbrengst overgeschreven naar het door de Challenger gekozen Goede Doel Project.
7.8. Indien de Challenge niet geslaagd is, wordt afhankelijk van wat door de Challenger initieel is aangegeven bij de aanmaak van de Challenge ofwel een bedrag in verhouding met het geslaagde percentage naar het Goede Doel Project doorgestort ofwel het volledige bedrag teruggestort naar de Sponsors. YOULCEE BVBA treedt terzake slechts op als escrow-agent die de donaties bewaart in afwachting van het einde van de Challenge.
7.9. YOULCEE BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het (al dan niet bewust) incorrect ingeven van de resultaten van de Challenge door de Challenger. De Challenger is geheel zelf verantwoordelijk voor de resultaten die hij ingeeft bij het beëindigen van de Challenge.
7.10. Een Challenge kan ten hoogste één jaar na de aanmaakdatum ervan eindigen. Indien daarnaast de Challenger daarnaast binnen de 21 kalenderdagen na de (voorziene) einddatum van de Challenge geen resultaten ingeeft, wordt de Challenge als niet geslaagd beschouwd

8. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP SPONSORS
8.1. De Sponsor kan een Challenge sponsoren middels betaling via een op de Website voorziene betalingsmodule.
8.2. De Sponsor heeft de keuze tussen "sponsoren zonder account" of "sponsoren met account". Indien de sponsor doneert zonder account, gaat het gesponsorde bedrag automatisch naar het Goede Doel project (na afloop van de Challenge), onafhankelijk van het resultaat of slagingspercentage van deze Challenge. Indien de sponsor doneert zonder account, dient de sponsor zich vooraf geregistreerd te hebben op de Website. De Sponsor heeft nadien de keuze om de donatie al dan niet anoniem te verrichten.
8.3. Indien de Challenge succesvol werd beëindigd, wordt het integrale bedrag van alle donaties (na aftrek van de bankkosten) aan het gekozen Goede Doel Project overgemaakt. YOULCEE BVBA treedt terzake slechts op als escrow-agent die de donaties bewaart in afwachting van het einde van de Challenge.
8.4. Indien de Challenge niet succesvol werd beëindigd, ontvangt de Sponsor (enkel voor sponsors met account) credits voor het gesponsorde bedrag. Deze credits kunnen worden gebruikt om een andere Challenge te sponsoren. De Sponsor dient zijn credits aan een nieuwe Challenge toe te wijzen binnen een termijn van één jaar, overeenkomstig artikel 8.1, bij gebreke waaraan YOULCEE BVBA het recht heeft het bedrag door te storten naar een goed doel naar keuze van YOULCEE BVBA.
8.5. Sponsorgelden, inschrijvingsgelden en/of abonnementsgelden zijn niet terugvorderbaar.

9. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP GOEDE DOEL PROJECT ADMINS
9.1. Enkel officieel geregistreerde liefdadigheidsinstellingen (aldus erkend zijn door de Koning Boudewijnstichting) of officieel geregistreerde Vzw’s kunnen zich registreren op de Website voor een Goede Doel Project. YOULCEE BVBA kan zonder opgaaf van motief deelname weigeren. Bij registratie dient een natuurlijk persoon aangeduid te worden als verantwoordelijke en contactpersoon voor dit Goede Doel Project. Dit is de Goede Doel Admin.
9.2. De Goede Doel Project Admin dient, na aanmaak van een Goede Doel Project op de Website, de vooruitgang van het Goede Doel Project toe te lichten en terzake te gepasten tijde de nodige updates en bijkomende informatie te verschaffen.
9.3. Na aanmaak van een Goede Doel Project zal de Goede Doel Project Admin mogelijk door YOULCEE BVBA uitgenodigd worden om de details van het Goede Doel Project toe te lichten en/of te bespreken.
9.4. YOULCEE BVBA is gerechtigd om een Goede Doel Project te schrappen bij vermoeden van misbruik, zonder dat een schadevergoeding verschuldigd is.

10. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE BEDRIJVEN EN BEDRIJF-ADMIN
10.1. Bedrijven kunnen zich registeren op de Website mits betaling van een op de Website bepaalde inschrijvings- en of abonnementskost en mits verbintenis tot betaling van de inschrijvingskost van Challenge(s) van de leden (bv. personeelsleden) van dit Bedrijf. .
10.2 Bij registratie dient een natuurlijk persoon aangeduid te worden als verantwoordelijke en contactpersoon voor dit bedrijf. Dit is de Bedrijf Admin.
10.3. De inschrijving blijft, behoudens andere aanduiding op de Website, één jaar geldig. Na het verstrijken van deze termijn blijft de informatie van het bedrijf op de Website ter beschikking, doch is het, behoudens hernieuwing van het abonnement, niet meer mogelijk om een Challenge op te starten in naam van het bedrijf.
10.4 Betaalde inschrijvings- of abonnementsgelden zijn niet terugvorderbaar.
 
11. VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP EVENEMENTEN EN EVENEMENT-ADMIN
11.1. Iedereen kan een evenement aanmaken. Dit kan zowel door de organisator van het evenement aangemaakt worden als door een deelnemer. Door het evenement aan te maken word deze persoon ook de administrator van het evenement op Youlcee.com.
11.2. De Administrator-rol van een Evenement kan overgedragen worden op aanvraag. De nieuwe administrator moet dan wel een profiel aanmaken op het platform.
11.3. Deelname aan een evenement op Youlcee.com is geen bewijs van inschrijving voor het feitelijke evenement. De inschrijving en regels van het evenement moeten gevolgd worden zoals vermeld op de website van het feitelijke evenement.
11.4 YOULCEE BVBA is te allen tijde gerechtigd om een Evenement te te weigeren of te verwijderen en zulks zonder opgaaf van motief.

12. DE BEWARING VAN DE SPONSORGELDEN
12.1. De door YOULCEE BVBA ontvangen sponsorgelden worden bijgehouden op een op haar naam geopende zichtrekening, hierna de Derdenrekening genoemd. Deze Derdenrekening wordt beheerd onder de bijzondere benaming “Derdenrekening youlcee.com”.
12.2. In afwachting van het al dan niet slagen van een Challenge, worden alle sponsorgelden op de Derdenrekening te worden gestort en bewaard.
12.3. De bedragen op de Derdenrekening worden doorgestort naar het Goede Doel Project waarvoor deze bestemd zijn, mits de Challenge waarop de gelden betrekking hebben, geslaagd is.
Zo de Challenge niet of niet tijdig geslaagd is, worden de donaties beheerd zoals bepaald in artikel 8.4.
12.4. YOULCEE BVBA heeft het recht de bankkosten in mindering te brengen van het door te storten bedrag.
12.5. Met betrekking tot de Derdenrekening zal YOULCEE BVBA haar bankinstelling verzoeken om afstand te doen van een eventueel beding van eenheid van rekening, een eventueel compensatiebeding alsook een eventueel algemeen pandbeding opgenomen in eventuele algemene bankvoorwaarden of kredietvoorwaarden.
12.6. Eventuele interesten op de Derdenrekening worden op het einde van elk kalenderjaar verdeeld onder een of meerdere de Goede Doel Projecten, naar vrije keuze van YOULCEE BVBA.

13. CONTENT
13.1.  Door het beschikbaar stellen van informatie (de “Content”) via de Website, verleent de persoon die de Content ter beschikking stelt, of dit nu een Gebruiker of een Admin of een andere persoon is, aan YOULCEE BVBA automatisch een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde en niet in tijd beperkte licentie, met de mogelijkheid tot sublicentie, om (her)gebruik te maken van deze Content, zelfs indien beschermd door enig recht, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.
De Gebruiker dan wel Admin dan wel andere persoon garandeert dat hij over alle nodige intellectuele en andere rechten beschikt om de Content te publiceren op de Website.
13.2.  YOULCEE BVBA is geenszins aansprakelijk voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruikers en is ook niet aansprakelijk voor de handelingen van de Gebruikers of derden in strijd met deze Algemene Voorwaarden, enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen ten aanzien van door een Gebruikers beschikbaar gestelde Content.
13.3.  Indien een derde beweert dat de bepaalde content op de Website geplaatst door een Gebruiker inbreuk maakt op zijn/haar rechten zal de Gebruiker dan wel Admin dan wel andere persoon YOULCEE BVBA vrijwaren tegen voormelde vordering van die derde, op eerste verzoek van YOULCEE BVBA vrijwillig tussenkomen in elk geding waarin YOULCEE BVBA betrokken is ten gevolge van voormelde vordering, en YOULCEE BVBA volledig schadeloosstellen voor alle kosten, schade, onkosten en uitgaven ten gevolge van die vordering.
Tenzij YOULCEE BVBA of de eventuele rechthebbende(n) daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, is het aan de Gebruikers uitdrukkelijk verboden Content te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte doeleinden die vreemd zijn aan het normaal gebruik van de Website of op enige andere wijze te gebruiken dan in deze Algemene Voorwaarden beschreven.
13.4  De Gebruiker erkent dat de volgende handelingen (niet-limitatief) verboden zijn en verbindt er zich toe om ze niet te stellen:
- het plaatsen van Content die kan beschouwd worden als discriminerend, haatdragend, bedreigend, misleidend, lasterlijk of beledigend;
- het plaatsen van Content inhoudende obsceniteiten, pornografisch materiaal of een ander materiaal dat de menselijke waardigheid in het gedrang kan brengen
- het installeren van computervirussen of andere malware;
- het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar daarvan expliciete toestemming heeft gegeven aan de Gebruiker;
- het zonder toestemming van de betreffende derde toevoegen, veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van een derde, of gegevens aan gegevens van derden toevoegen;
- het zonder toestemming van de betreffende Gebruiker doorgeven van gegevens van die Gebruiker aan derden;
- het stalken van derden;
- het ongepast gebruik van politieke of religieuze symbolen en/of overtuigingen;
- het plegen van of het aanzetten tot het plegen van enig misdrijf of onwettelijke handeling (inclusief, maar niet beperkt tot, witwaspraktijken, fraude, consumentenbescherming);
- het schenden van enig (intellectuele eigendoms-)recht (zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, etc.) van derden. De Gebruikers erkennen dat het kopiëren of gebruiken van Content van een andere Gebruiker in principe de expliciete toestemming vereist van de andere Gebruiker;
- over het algemeen het stellen van enige handeling die strijdig is met enige wet of een inbreuk uitmaakt op enige rechten van derden en evenmin anderszins onrechtmatig is ten opzichte van derden of ten opzichte van YOULCEE BVBA.
13.5  YOULCEE BVBA en de Gebruikers werken samen om de Website en daarop aangeboden Diensten zo goed als mogelijk te doen werken en om de Gebruikers veilig te houden. De Gebruiker heeft de verplichting om problemen, aanstootgevende inhoud en overtredingen van de Algemene Voorwaarden schriftelijk aan YOULCEE BVBA te melden.

14.  VERBINTENISSEN EN RECHTEN VAN YOULCEE BVBA
14.1.  Alle verbintenissen van YOULCEE BVBA zijn louter middelenverbintenissen. YOULCEE BVBA kiest autonoom de middelen die zij nodig acht om haar Diensten te kunnen leveren.
14.2.  YOULCEE BVBA spant zich in de informatie en gegevens op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, maar geeft hiervoor geen enkele garanties. YOULCEE BVBA garandeert op geen enkele wijze dat de Website online blijft. YOULCEE BVBA is gerechtigd om te allen tijde eenzijdig de Website offline te halen.
14.3.  YOULCEE BVBA behoudt zich het recht haar Diensten te wijzigen, uit te breiden of te beëindigen, zonder opgave van motief, zonder mededeling, zonder opzegtermijn en zonder schadevergoeding voor de ene of de andere partij. In voorkomend geval worden de nog niet uitgekeerde Sponsorgelden verdeeld onder de resp. Goede Doel Projecten.
14.4.  YOULCEE BVBA heeft het recht om te allen tijde deze Algemene Voorwaarden en alle andere informatie op de Website wijzigen, zonder dat zij verplicht is om dit te melden. YOULCEE BVBA kan daarnaast ook te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten, Diensten of programma's die op de Website geraadpleegd kunnen worden.
14.5.  YOULCEE BVBA heeft op ieder ogenblik het recht, maar niet de verplichting om de Gebruiker en de Gebruikerscontent te controleren en te wijzigen.
14.6.  De Gebruiker aanvaardt dat YOULCEE BVBA alle mogelijke maatregelen mag nemen die zij nuttig acht indien zij meent dat wordt gehandeld in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Zo behoudt YOULCEE BVBA zich het recht voor haar Diensten en het profiel van de Gebruiker te beperken, te schorsen of te beëindigen, de toegang tot de Website te weigeren, het plaatsen van Content te vertragen of Content te verwijderen, alsook technische en juridische stappen te ondernemen om de Gebruiker van de Website te weren wanneer YOULCEE BVBA van mening is dat de Gebruiker de oorzaak is of kan zijn van problemen of mogelijke aansprakelijkheden.

15.  ATTESTEN VAN FISCALE AFTREKBAARHEID
15.1 Er worden geen fiscale attesten uitgereikt door YOULCEE BVBA zelf. Indien van toepassing zal Youlcee de sponsorgegevens doorsturen naar het Goede Doel dat attesten mag uitschrijven. Het Goede Doel is verantwoordelijk voor de verdere opvolging.

16.  ONDERAANNEMING EN AANSPRAKELIJKHEID VAN YOULCEE BVBA
16.1.  YOULCEE BVBA heeft het recht om voor het verrichten van de Diensten een beroep te doen op onderaannemers of externe leveranciers. YOULCEE BVBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten, onjuistheden, onvolledigheden of enige andere onregelmatigheden begaan door deze derden.
16.2.  Ondanks de continue zorg en aandacht die YOULCEE BVBA besteedt aan de inhoud en samenstelling van haar Diensten, biedt zij geen enkele waarborg met betrekking tot de volledigheid, juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die via de Website verkregen wordt en zij is daar niet voor aansprakelijk.
16.3. In het bijzonder wijst YOULCEE BVB elke aansprakelijkheid voor de eventuele doorgifte van virussen en/of malware via de Website af. YOULCEE BVBA doet er alles aan om ongeoorloofde inbraken in haar informaticasystemen te voorkomen. Indien YOULCEE BVBA hier desondanks het slachtoffer van zou worden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daaruit direct of indirect zou voortvloeien.
16.4. De Website kan bestanden van derden embedden of kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. YOULCEE BVBA heeft geen enkele inspraak voor wat betreft de inhoud van deze websites of bestanden en kan hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Het plaatsen van hyperlinks door YOULCEE BVBA houdt geenszins een stilzwijgende goedkeuring in van de inhoud van de websites of bestanden waarnaar deze hyperlinks verwijzen.
16.5.  De Gebruiker is zelf en als enige verantwoordelijk voor de inhoud en de aard van haar Content en in het algemeen voor alles wat de Gebruiker op de Website doet. YOULCEE BVBA is niet aansprakelijk voor de Gebruikerscontent op de Website die een Gebruiker op haar server plaatst. YOULCEE BVBA treedt terzake slechts op als tussenpersoon die diensten van hosting verleent.
De Gebruiker zal YOULCEE BVBA integraal vrijwaren voor elke aanspraak van een derde wegens schending van enig recht van die derde.
16.6.  YOULCEE BVBA is slechts aansprakelijk voor directe schade die een gevolg is van grove schuld of opzet van YOULCEE BVBA, haar aangestelden en/of derden die door YOULCEE BVBA ingezet zijn. In ieder geval is de aansprakelijkheid van YOULCEE BVBA beperkt tot een bedrag van maximaal 100,00 EUR per schadegeval.
16.7.  YOULCEE BVBA is niet aansprakelijk voor enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waar zij geen rechtstreekse controle over heeft, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot hyperlinks naar de Website van op andere applicaties of websites waardoor men rechtstreeks toegang kan verkrijgen tot de Website.
16.8.  YOULCEE BVBA heeft het recht alle of een deel van haar contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat eender welke andere partij hiervoor toestemming dient te geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht.

17.  BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE
17.1.  YOULCEE BVBA spant zich in om de Website beschikbaar te houden. YOULCEE BVBA verleent echter geenszins een beschikbaarheidswaarborg. Hoewel YOULCEE BVBA alle redelijke inspanningen doet om dit te vermijden, is zij niet verantwoordelijk voor technische problemen zoals storingen, onderbrekingen of problemen met de elektronische levering van haar Diensten.
YOULCEE BVBA kan niet garanderen dat eventuele gebreken op korte tijd hersteld worden, of dat het platform en de server waarop die zich bevindt vrij is van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden.
In geen geval kan YOULCEE BVBA gehouden zijn tot enige financiële of andere vergoeding.
17.2.  De Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat YOULCEE BVBA niet aansprakelijk is voor een eventueel verlies van of schade aan diens computer of computer- en telecommunicatiegegevens ingevolge het gebruik van de Website. De Gebruiker verbindt zich er toe te allen tijde een eigen kopie bij te houden van de Content.
17.3.  YOULCEE BVBA is op ieder ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder motivering gerechtigd om de verlening van één of meer Diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, het profiel van een Gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, Gebruikerscontent te verwijderen en/of een waarschuwing te geven, in het bijzonder indien de Gebruiker in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt of indien YOULCEE BVBA van mening is dat de handelingen van de Gebruiker schade aan Gebruikers, derden, YOULCEE BVBA of de Website kunnen toebrengen.
YOULCEE BVBA zal in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele schade als gevolg hiervan.
17.4.  YOULCEE BVBA heeft het recht de (exploitatie van de) Website op ieder moment te beëindigen. In geval van beëindiging zullen alle rechten en/of licenties die aan Gebruikers zouden zijn verleend, tevens worden beëindigd, net als ieder gebruik van de Website.

18.  HYPERLINKEN
18.1. Er mag geen enkele link gelegd worden naar de Website vanaf enige website die schade kan berokkenen aan YOULCEE BVBA of de Website.
Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan YOULCEE BVBA, opgenomen of getoond wordt op een andere website of applicatie die schade berokkent aan YOULCEE BVBA of de Website, of waardoor internetbezoekers vanaf deze website of applicatie doorverbonden worden naar de Website.

19.  KLACHTENPROCEDURE
19.1.  In het geval een Gebruiker meent verboden Content op te merken of een inbreuk op de gedragscode en gebruiksregel, of op de Algemene Voorwaarden in het algemeen, kan zij YOULCEE BVBA daarvan gemotiveerd op de hoogte brengen via volgend adres: info@youlcee.com en/of per post aan de maatschappelijke zetel van YOULCEE BVBA.
19.2.  YOULCEE BVBA kan tussenkomen bij geschillen tussen Gebruikers en heeft het recht om eender welke Content te verwijderen, zo onder meer zo de Content in strijd is met de Algemene Voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor Gebruikers, YOULCEE BVBA, de Website of een derde partij.
YOULCEE BVBA heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.

20. DEELBAARHEID
20.1. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal niet de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze algemene voorwaarden, of van de algemene voorwaarden in hun geheel, tot gevolg hebben. In geval de geldigheid of afdwingbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden in vraag wordt gesteld of wordt aangevochten, zullen de betrokken partijen te goeder trouw het redelijkerwijze noodzakelijke of nuttige doen teneinde er op een wettelijke manier voor te zorgen dat zulke bepaling volledig van kracht en in werking blijft, of zulke bepaling te vervangen door een andere bepaling die economisch gezien hetzelfde effect heeft voor alle partijen.

21.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
21.1. Deze Algemene Voorwaarden evenals elke – zelfs buitencontractuele - relatie tussen de Bezoeker en/of Gebruiker en YOULCEE BVBA is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving.
21.2. Bij geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om hiervan kennis te nemen.